Kemahiran Proses Sains – KPS Asas dan KPS Bersepadu

Bermula tahun 1 hingga tahun 6, Kemahiran Saintifik seperti Kemahiran Proses Sains (KPS) akan diajar kepada murid, mengikut tahap masing-masing. Terdapat 12 Kemahiran Proses Sains iaitu 7 KPS Asas dan 5 KPS Bersepadu. Berikut ialah penerangan dan contoh ringkas mengenai setiap KPS ini:

Kemahiran Proses Sains Asas:

No.Kemahiran Proses SainsPeneranganContoh Ringkas
1MemerhatiMenyedari dan mencatat peristiwa atau objek dengan teliti.Mengamati perubahan warna pada daun tumbuhan semasa musim luruh.
2MengelasMenyusun fakta dan maklumat untuk mencapai kesimpulan.Menganalisis data hasil pemerhatian untuk menyokong atau menolak hipotesis.
3Mengukur dan Menggunakan NomborMenentukan saiz atau kuantiti sesuatu dengan menggunakan alat ukur yang sesuai.Mengukur panjang dan lebar bahan menggunakan pengukur.
4Membuat InferensMenarik kesimpulan atau maklumat yang tidak langsung dinyatakan berdasarkan bukti yang ada.Menginferens bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis.
5MeramalMembuat jangkaan atau hipotesis berdasarkan pengamatan dan maklumat yang ada.Meramalkan perubahan cuaca berdasarkan awan dan angin.
6BerkomunikasiMengkomunikasikan hasil pengamatan, kajian, dan kesimpulan dengan jelas.Menyampaikan laporan eksperimen kepada rakan sekelas atau guru.
7Menggunakan Perhubungan Ruang dan MasaMenguasai konsep perhubungan ruang dan masa untuk memahami peristiwa dan hubungan antara objek.Memahami pergerakan benda mengikut masa dan jarak yang ditempuh.

Kemahiran Proses Sains Bersepadu:

No.Kemahiran Proses Sains BersepaduPeneranganContoh Ringkas
1Mentafsir DataMenganalisis dan menafsirkan maklumat atau data yang dikumpul untuk mendapatkan pemahaman mendalam.Menafsirkan grafik hasil pengukuran untuk menentukan corak atau trend.
2Mendefinisi Secara OperasiMenyusun definisi operasional yang jelas untuk membolehkan pengukuran atau observasi yang tepat dan konsisten.Mendefinisikan dengan jelas parameter yang diukur dalam eksperimen.
3Mengawal PembolehubahMengekang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen untuk memastikan kebolehpercayaan data.Mengekang suhu atau kelembapan untuk menjaga kestabilan dalam eksperimen.
4Membuat HipotesisMerumuskan ramalan atau jawapan sementara berdasarkan pengetahuan dan pengamatan awal.Membuat hipotesis tentang sebab-sebab di sebalik perubahan yang diperhatikan.
5MengeksperimenMerancang dan menjalankan eksperimen untuk mengumpul data yang relevan untuk menjawab soalan penyelidikan.Merancang eksperimen untuk mengkaji kesan satu pembolehubah terhadap yang lain dalam keadaan terkawal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *